Vestule no Rotas valdes – 2016 Izloze

2016. g. 5. februāris

Cienījamie tautieši!

Sūtam Jums vissirsnīgākos sveicienus!

Latviešu Kaŗa Invalīdu Apvienība (LKIA) savā mītnē ROTA ir darbojusies pāri par 54 gadiem. Apvienība var atskatīties uz sekmīgu darbību gan organizēšanas, kā arī sabiedrības un palīdzības laukos.

ROTA pēdējos gados turpina izveidoties kā sabiedrisks centrs un mūsu darbība ir bijusi ļoti aktīva pēdējā gadā. Kā pēdējos gados, divreiz gadā tiek uzņemti Kapu Svētku apmeklētāji un gadskārtēji tiek rīkoti Pavasara un Rudens Svētki un „Zelta Bumbas” volejbola turnīrs. ROTĀ pēdējā gadā notika divas talkas un rudens talkā atvietoja ROTAS nama jumtu, kā arī ūdens notekas caurules, pamatu bojājumi tika laboti un lieli remonti tika paveikti divās vannas istabās, divās viesu istabās un ūdens cauruļu iekartēs. ROTAS labvēļi un talcinieki ziedoja visus materiālus un darba spēku. Kopsummā ziedotie materiāli un darba spēks pārsniedza $30,000 vērtību. Īpašu pateicību ROTAS valde izsaka Edhard Corp., Helmutam Elsis, Joe Madden, Edgaram Silovam, Romaldam Linartam, Irēnei Aizstrautai un visiem pārējiem kas veica milzīgu darbu ļoti lietainā pirmā 2015. gada oktobŗa nogales talkā. Pēdējā gadā ROTĀ arī notika virtuves grīdas atvietošana, galvenā iebraukšanas ceļa un kanalizācijas remonti. Pašlaik tiek paveikti svarīgi remonti lielās mājas kamīna skurstenim un tiek atvietotas ūdens piepiegādes līnijas.

Rakstam Jums lūgt atbalstu ROTAS uzturēšanai, kā arī tās sabiedriskam darbam. Šogad tiks ievietota piemiņas plāksne pieminot latviešus kas krita Afganistānas karā starp 1979. un 1989. gada kuriem bija spiests dienēt Padomju Savienības karaspēkā. Piemiņas plāksne ar 53 vārdiem tiek gatavota un tiks ievietota Katskiļu Brāļu Kapos pavasaŗa Kapu Svētkos.

Plānojam nākamo talku kad ceram paveikt vairākus labojumus ROTAS pagraba klubā un turpināt uzlabot viesu istabas un modernizēt to iekārtu. Labojumi ir gan lieli, gan mazi un arī spējam sabiedrisko atbalstu. Viss prasa līdzekļus un tādēļ prasām jūsu atbalstu caur mūsu rīkoto izlozi par labu ROTAI. Lūdzu palīdziet mums, lai ROTA būtu arī rīt un nākotnē! Izloze notiks LKIA- ROTA telpās, 82 Rota Road, Elka Park NY 12427, svētdien, š.g. 13. martā. Pateicamies, ka veltījāt mums mazu uzmanību.

Sirsnīgi ROTAS vārdā,

Reinis Sīpols, priekšsēdis

Vizma Drukovska, kasiere

Juris Bļodnieks, sekretārs